Спеціалізація "Гірничі та збагачувальні машини і обладнання" (ГЗМ)
Кваліфікація – технік – механік.

Кривий Ріг – промислове місто, основними підприємствами якого є шахти, збагачувальні фабрики та комбінати. І тому механіки гірничих і збагачувальних машин завжди будуть користуватися попитом на підприємствах нашого міста.

Вони можуть працювати у службі головного механіка і інших підрозділах шахт, кар’єрів, гірничо-збагачувальних комбінатів, на посади: механік, старший механік, бригадир, фахівець в структурі Держгірпромнагляду на гірничих підприємствах і на роботах, що пов'язані з ремонтом, експлуатацією і обслуговуванням гірничого і збагачувального обладнання і машин, а також готові до проектно-конструкторської, організаційної та іншої діяльності.

Студенти мають поглиблену комп’ютерну підготовку, навички 3-мірного моделювання і випробування машин в програмах КОМПАС-ГРАФІК та Solid works і можуть працювати проектувальниками гірничих і збагачувальних машин.

Випускники цієї спеціальності можуть продовжити навчання безпосередньо за даним напрямком у вищих навчальних закладах України: Криворізький національний університет на кафедрах Гірничих машин і обладнання, Підйомних та транспортних машин; Національний гірничий університет у м. Дніпропетровськ на кафедрі Гірничих машин і обладнання.Спеціальність «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» 

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

План держзамовлень - денне відділення – 50 осіб; заочне відділення – 10 осіб.

Ліцензійний обсяг - денне відділення – 90 осіб; заочне відділення – 60 осіб.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - 3121 «технік-технолог (механіка)».

Випускники цієї спеціальності з кваліфікацією технік-технолог з обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях можуть працювати майстрами, нормувальниками, технологами, верстатниками.

Викладачі високої кваліфікації здійснюють освітній процес на високому рівні із застосуванням сучасних професійних програм КОМПАС-ГРАФІК та Вертикаль. За час навчання в коледжі майбутній фахівець набуде стійких навичок та знань.

Нині, особливо у зв’язку з розвитком систем автоматизованого проектування технологічних процесів, є потреба у великій кількості техніків-технологів, що вільно працюють в програмах «КОМПАС-ГРАФІК», «Solid Works», «Вертикаль». Затребувані фахівці спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» і в галузі впровадження у виробництво сучасного обладнання, забезпечення його керуючими програмами. Перехід на впровадження сучасних технологій, оновлення парку верстатів, впровадження автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва неминуче призведе до збільшення конкурентоздатності продукції машинобудівних підприємств міста і області, забезпечить вихід продукції на ринки ЄС. Тому можна протягом найближчих кількох років очікувати ще більше збільшення попиту на фахівців цієї галузі.

oml_3.png oml_2.png

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» готує фахівців з кваліфікацією «технік-технолог (механіка)», який відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики повинен вирішувати наступні виробничі завдання:

 • розроблювати технологічні процеси механічної обробки та складання виробів;
 • визначати фонди часу обладнання та робітників, коефіцієнти завантаження обладнання, чисельність робітників з врахуванням можливості багатоверстатного обслуговування та допоміжних працівників на дільниці, визначати найбільш ефективний метод руху заготовок;
 • вибирати і обґрунтовувати необхідне транспортне обладнання для забезпечення виконання технологічного процессу;
 • розраховувати норми витрат сировини, матеріалів, палива, інструментів, енергії, економічної ефективності технологічних процесів;
 • планувати розміщення обладнання дільниці, транспортних засобів, джерел освітлення, формувати місячні, декадні і добові графіки завантаження технологічного обладнання, проектувати оснащення робочих місць верстатників різного профілю, контролерів, налагоджувальників та інших робітників дільниці;
 • формувати склад виробничих бригад, підбирати бригадирів, з найбільшою ефективністю закріпляти робітників за робочими місцями, формувати місячні та змінні завдання виробничим бригадам та окремим робітникам, оформляти наряди та інші облікові документи;
 • виявляти і аналізувати причини браку на дільниці, формувати технологічні і організаційні пропозиції щодо заходів попередження браку;
 • формулювати технічні завдання на проектування спеціального технологічного обладнання і спеціального інструменту;
 • складати і оформлювати технічну документацію, яка засвідчує якість і комплектність продукції;
 • організовувати роботи з контролю продукції і перевіряти виконання виробничих норм і правил на дільниці.

Наявність фундаментальних і спеціальних знань у поєднанні зі всебічною практичною підготовкою дозволяє відвести молодшому спеціалісту техніку-технологу роль практичного реалізатора досягнень сучасної науки і техніки в галузі автоматизації проектування технологічних процесів. Також слід зазначити, що підготовка фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст має адресне призначення і найбільш точно відповідає реальним потребам економіки.

Випускника коледжу з освітою техніка-технолога з обробки матеріалів чекають такі підприємства міста: металургійний комбінат ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка», ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» та інші.

Майбутнє в людини, що є техніком – технологом з обробки матеріалів, досить перспективне:

 • попит на ринку праці як в Україні, так і за кордоном (Польща, Чехія, Німеччина);
 • отримання місця роботи, навіть без досвіду роботи;
 • порівняно високі заробітні плати.

Технік-технолог може працювати верстатником, техніком-технологом, нормувальником, контролером відділу технічного контролю, майстром виробничої дільниці.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у різних ВНЗ України IIІ- IV рівня акредитації за скороченим терміном навчання:

 • Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;
 • Національний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Українська інженерно-педагогічна академія в м. Харків;
 • Запорізький державний технічний університет.

 Спеціалізація "Комп’ютерні технології в машинобудуванні" (КТМ)
Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій (в машинобудуванні).

Державні організації та промислові підприємства малого, середнього і великого бізнесу; підрозділи заводів, добувних та збагачувальних підприємств; фірми, що займаються розробкою і тестуванням програмного забезпечення; науково-дослідні та проектно-конструкторські інститути, лабораторії — ось перелік підприємств, де може працювати фахівці з інформаційних технологій на посадах:

 • фахівець з інформаційних технологій; фахівець з комп’ютерної графіки; фахівець з розробки і тестування програмного забезпечення, технолог цеху, програміст для верстатів з ЧПК.

Для підвищення якості підготовки спеціалістів студенти вивчають професійні програми: графічний редактор КОМПАС-ГРАФІК; графічний редактор Solid works – який дає можливість не тільки будувати машини, але і випробувати їх під навантаженням, а також роздруковувати окремі деталі на 3-D принтері; програма Вертикаль дозволяє оформлювати документацію на виготовлення і складання машин і механізмів.

Знання та використання цих програм робить випускників конкурентоспроможними на ринку праці і дає можливість працювати на інженерних посадах як на машинобудівних підприємствах, так і в гірничій промисловості та сільському господарстві.

Світ дуже стрімко розвивається, все більше у машинобудуванні зникає фізичний труд і на перше місце виходить робота фахівців з інформаційних технологій. Ваше місце, як майбутніх спеціалістів, буде за комп’ютером та 3Д принтером, які стали реаліями сучасного виробництва.

КТМ 2 КТМ 1
ГЗМ 2 ГЗМ 1

 Спеціальність  «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

План державного замовлення: - денне відділення – 30 осіб; заочне відділення – 15 осіб.

Ліцензійний обсяг - денне відділення – 60 осіб; заочне відділення – 50 осіб.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - «технік по ремонту устаткування».

Випускники цієї спеціальності готуються для ремонтно-експлуатаційної і монтажної діяльності на промислових підприємствах в механічних, складальних, інструментальних, заготівельних цехах, відділах головного механіка, службах механіка цеху та інших підрозділах заводу на посадах: механік дільниці (цеху), старший майстер, технік, бригадир, контрольний майстер, а також на робітничих місцях, пов’язаних з налагоджуванням, експлуатацією і ремонтом складної техніки з автоматизованим обладнанням, де рівень кваліфікації вимагає спеціальної освіти.

Коледж готує фахівців з кваліфікацією «технік по ремонту устаткування», який відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики повинен вирішувати наступні виробничі завдання:

 • забезпечувати правильну експлуатацію технологічного устаткування, проводити своєчасний і якісний ремонт та модернізацію;
 • здійснювати прийом, транспортування, монтаж і налагодження устаткування, технічний огляд за станом обладнання, охороною праці та охороною навколишнього середовища в зоні експлуатації устаткування;
 • вивчати умови праці обладнання, окремих деталей і складальних одиниць з метою виявлення причин їх передчасного зношування і поломок, складати плани, графіки всіх видів ремонту і заявки на їх матеріальне забезпечення;
 • підготовлювати для представлення Держтехнагляду вантажопідйомних механізмів та інших об’єктів Державного нагляду, виконувати паспортизацію обладнання;
 • розробляти інструкції з технічної експлуатації устаткування, безпечного проведення монтажних, налагоджувальних робіт;
 • організовувати роботу колективу, який проводить монтаж, налагодження і ремонт устаткування, забезпечувати дотримання правил охорони праці і ТБ, володіти навичками однієї з двох робітничих професій відповідно до кваліфікації.

Випускника коледжу з освітою техніка по ремонту устаткування чекають такі підприємства міста:

 • металургійний комбінат ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
 • ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»;
 • ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання»;
 • ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»;
 • ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»;
 • ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат»;
 • ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», та інші.

Майбутнє у наших випускників досить перспективне.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у різних ВНЗ України подібного напрямку. Наші випускники продовжують навчання за скороченим навчальним планом, без зовнішнього тестування у вищих навчальних закладах IIІ- IV рівня акредитації:

 • Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;
 • Національна металургійна академія України м. Дніпропетровськ;
 • Приазовський державний технічний університет;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Є можливість продовжувати навчання у ВНЗ IIІ- IV рівня акредитації як на денному, так і на заочному відділеннях.

Циклова комісія механіко-технологічних дисциплін співпрацює з кафедрами гірничого та металургійного обладнання ДВНЗ «Криворізький національний університет» та Криворізьким факультетом Національної металургійної академії України.

Викладачі кафедр проводять лекції і практичні заняття для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств». Щорічно цикловою комісією механіко-технологічних дисциплін проводяться: конкурси «Кращий слюсар», «Кращий механік», «Кращий знавець матеріалознавства», «Кращий знавець з охорони праці», брейн-ринг «Чи знаєш ти механіку?», екскурсії на підприємства гірничо-металургійного комплексу та до міст Київ, Одеса, Львів, Вінниця, Запоріжжя о. Хортиця.

trmp6.png trmp7.png
trmp8.png trmp9.png
trmp10.png trmp11.png
trmp12.png trmp13.png
trmp14.png trmp15.png
trmp16.png trmp17.png
trmp18.png trmp19.png